Rusztowania - przepisy.

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:

  • wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
  • dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania

Montażem rusztowań powinny się zajmować osoby przeszkolone i mające doświadczenie w tym zakresie prac. Montaż rusztowania powinien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego typu rusztowania oraz nadzorowany przez osobę upoważnioną do kierowania robotami budowlano - montażowym oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych". Rusztowanie dopuszcza się do odbioru tylko wtedy, gdy jest sprawdzone i odebrane przez nadzór techniczny oraz potwierdzona jest jego przydatność do określonych robót.

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronną na wysokości 1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

Każde rusztowanie powinno posiadać miejsce służące do komunikacji pionowej pracowników, ponadto odległość miedzy tymi pionami komunikacyjnymi powinna być nie większa niż 40cm. Rusztowania usytuowanie bezpośrednio przy chodnikach dla pieszych lub drogach powinny posiadać daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania. Należy także pamiętać o oznaczeniu miejsca robót - tablica informacyjna.

Profesjonalna piłka ręczna wrocław dla każdego.

Profesjonalne reklama chorzów stron internetowych

Skuteczne odszkodowania powypadkowe za uszczerbek na zdrowiu.

Profesjonalna klimatyzacja daikin do twojego domu.

Profesjonalne bębny kablowe dla twojej firmy.

Zapisz się na wolontariat szczecin sportowy.

Najlepsze tlumiki ursynów do twojego samochodu.

Zapraszamy na wycieczki dla seniorów szczecin.

e